Pravind Jugnauth ti dir ki “en temps et lieu” li pu explik so konsep “Metro Express” la ete. Le 10 mars ti poz premier pier so premie stasion Plas Victoria me pa finn donn explikasion. Kitfwa- me mo pa kwar- enn lot [temps] zour dan enn lot [lieu] landrwa. An atandan ki nou kone (e ki nou pa kone) lor Metro Express?

1. Seki nou kone u seki finn dir nou
Pu’ena 19 stasion; laliyn la pu fer 26 km; pu’ena 1 ram metro sak 3 minit; pu’ena 30 train; traze Curepipe-Port Louis pu pran 40 minit.

2. Seki nou kapav sipoze u kalkile matematikman
(a) Normalman metro aret 90 segonn lor sak stasion. Ena 17 stasion intermedier. Bann are lor stasion pu fer [(17×90)/60] 25 minit 30 segonn. Res 14 minit 30 segonn [870 segonn] pu roul 26 km. Donc si traze Curepipe-Port Louis an 40 minit vites metro la pu [3600/(870/26)] 107 km/h
(b} Si kont frenaz avan stadion vites roulaz li pu bizin plis ki sa mwayenn 107 km/h la.
(c) Metro la pu aerien parski li pu inposib pu roul plis ki 107km/h omilie trafik normal.

3. Seki nou pa kone
Eski bann Curepipien ki al Port Louis asize konfortableman 40 minit dan loto pu al dibout 40 minit dan enn metro ki pe roul plis ki 107 km/h e afront 18 frenaz brital- sirtou ler zot kone ki dan tou peyi kot finn met metro zot konsider bann mor ek blese dan metro kouma enn zafer banal.

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s