gayanAvan li’ale depi Minister Lasante Anil Gayan finn tini so promes.gayan-b Dan tou lopital aster finn met bann lafis ki averti piblik ki pu fer zot atann 2 z’her d’tan minimom avan pran zot kont.
Aster li’nn al okip tourism. Lane pase avek X-L.Duval nou ti geyn 1.2 milion tourist. Eski avek A.Gayan sif la pa pu desann ziska 1.0 milion u pli ba? Repons an Desam.

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s