800000Kan tann politisien dan nou peyi koze ou dekouver enn inanimite preske total kont resansman etnik. Alor pa kone kouma depi inpe letan ena dimun pe dir ki ena 800,000 Hindu dan Moris. San okenn resansman zot ti geyn sa sif la. Lontan kan ti pe kont Hindu, *Tamul, ek Mizilman ansam zot ti fer 66-67% popilasion, swa de tier.
Zordi pursantaz Kreol inn ogmant lezerman, Mizilman ek Tamul finn res parey, Hindu finn res parey. Si nou kont Kreol, Mizilman, Tamoul, ek Sinwa [apepre 2%] kouma enn total 52% e nou arondi popilasion par laho a 1,300,000 nou geyn enn popilasion Hindu 624,000. Si nou kont Hindu ek Tamoul ansam zot fer 676,000.
Sa fer enn gran diferans avek sif ki rimer actwel pe propaze. Kan bann fos sif kumans propaze sa vedir ki ena enn muvman u enn organizasion soutapi ki pe prozet u plann kiksoz. Mo dimann mwa kisanna pe plann ki’ete.

Tou u preske tou parti dan Moris prezant resansman etnik- setadir kominal- kouma enn exersis rasist ki al kont “morisianism”. Sa swadizan morisianism la li existe zis dan bann diskour, me pa dan lespri Morisien.
Dan bann peyi kot fer resansman etnik zot fer li pu konn diferans sitiasion bann kominote dan domenn ekonomik, edikatif, ek lezot. Kot ena bann diferans ki soulev kestion sosiete sivil okuran e politisien bizin pran not. Zot kapav pa fer nannie, me zot pa kapav dir ki problem la pa existe.
Isi dan Moris politik servi term morisianism kouma enn kouvertir pu kasiet diskriminasion rasial dan bann institision, e dan la sosiete sivil ousi ena dimun ki servi “morisianism” pu perpetwe zot liniver hypokrit e rasist.

*Ena bann Hindu pu dir ou ki relizion Hindu ek Tamoul se an realite enn sel. Me zis bann Hindu ki dir sa; bann Tamoul konsider zotmem kouma enn lot kominote.

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s