ba2017Lor link nou dernie lartik [kado noel bolom jugnauth finn rezete] kikenn ti dimann “explik mwa ki pas bon ar sa lalwa la”. Repons la ti inpe long e li finn reposte isi kouma enn lartik.
……………………………………………………..
Kestion:
Explik mwa ki pas bon ar sa lalwa la

Repons:
Lalwa ena so text ek seki to tan dir lor li. Dan toulede-so text ek so propagand- ena anomali.

Premie gro anomali se deza ki p’ena gran soz an komin ant so text ek seki propagand dir. Sa bann mansonz san okenn pider la demomtre enn atitid malsen pa lwin ar foli.

Enn lot anomali se ki lalwa pa defini ki e komie mam sa komision la pu’ena- sipa 3, 4, 5, u 10. Dan bann fet [politiko-]relizie finn dir 3 ziz retrete, me dan text lalwa pa mansionn okenn sif alor ki enn text lalwa bizin presiz sa.

Enn lot zafer ki lalwa oblize presize me ki li pa fer se kisanna ki pu nomm bann mam sa komision la. Normalman se enn Judicial and Legal Service Commission ki bizin fer sa bann nominasion la, me si lalwa pa presiz sa A.Jugnauth pu geyn drwa nomm zot limem e pran kontrol direk lor DPP. Se aparaman seki li’ena lintansion fer.

Seksion 7 (2) dir ki [si lalwa la ti’nn pase] DPP [pu] bizin donn lexplikasion tou bann keyz lor lekel li’nn travay ant 1 Zavie 2014 ek 31 Desam 2016 [18 moa full] avan le 30 Zien 2017 [6 moa].
Apar sa li bizin tou le 3 moa fer enn rapor detaye so travay; li bizin ousi [kouma enn akize provizwar vizavi lapolis]] res a dispozision komision a ninport ki moman ki zot dimann li kont.
Li bizin fer tousala anplis so travay normal DPP.

Note ki alor ki lalwa la donn DPP enn dele 6 moa pu donn l’explikasion tou so keyz depi 3 z’an, li donn [Sektion 6 (5)] kikenn ki konteste enn desizion dan mem period 3 z’an la ziska le 30 Septam 2017 [9 moa] pu met plent kont DPP.

……………………………………………………………………………..

Seki poz problem ankor ar sa lalwa la se so motivasion. Li pa viz bann DPP me enn DPP spesifik- Satyajeet Boolell- parski Anerood Jugnauth finn fer serman pu met Navin Ramgoolam dan prizon e li pe kapav. Pu sa li pe blam DPP e li’le ranplas li par enn DPP-marionet ki pu aranz bann keyz dan so fason.

……………………………………………………………………………..

Enn Prosecution Commision pu kontrol DPP soulev kestion sipa pa bizin met enn komision pu kontrol bann ziz kouma Keshoe Matadeen ek Asraf Caunhye ki dan zizman an apel keyz Medpoint finn turv bizin ena mens rea alor ki depi komie banane l’ICAC pe prezant koripsion kouma bann keyz strict liability.

Eski alor pa bizin ousi enn komision pu ziz performans bann minis?

Eski pa bizin enn komision pu examinn validite drwa guvernman pu amenn sanzman konstitisionel ki pa ti koze dan kanpayn electoral? Sirtou eski enn guverman ki avan depar enn parti depi lalians ti’ena zis 49.83 % vot geyn drwa sanz Konstitision?

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s