gayanYer Anil Gayan ti pe vizit lopital Vacoas e laba li’nn anonse ki pu fer bann pasian ferm labous [se bien so rezon ki li’nn invoke] li pu fer met bann pano dan bann lopital pu averti bann pasian ki zot pu bizin atann 2 z’her d’tan avan pran zot kont.

Bann zafer tro extravagan kan rakonte dimun kwar inn mal rakonte. Akoz sa les nou presiz bien ki Anil Gayan pa’n dir e ki li’nn dir.

Li pa’nn dir li pu met bann pano ki dir ki

(1) bann pasian pu bizin atann kitfwa ziska 2 z’her d’tan avan get zot ka,
uswa ki
(2) bann pasian pu bizin atann an mwayenn 2 z’her d’tan avan docter get zot, uswa ki
(3) bann pasian pu bizin atann pa plis ki 2 z’her d’tan avan ki pran zot kont,

Seki ki li’nn dir se bien ki:

bann pasian pu bizin ferm zot bake, atann 2 z’her d’tan, apre lerla lopital pu get zot.

Obzectif deklare sa demars la se pa pu amenn ameliorasion servis lasante, me pu montre lepep Morisien ki se guvernman Lalians Lepep ki gran mari la.

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s