GGIR-GGRIRRRRKan nou get GGIR Bill deswit nou turv enn anomali dan lespri mem sa lalwa la. Zot pe invant enn krim- Unexplained Wealth- me zot pu pourswiv kouma enn keyz sivil, seki pu permet zot ranplas prinsip “inosan ziska ki’nn prouve koupab” par “koupab ziska ki’nn prouve inosan”.
Enn lot anomali ki mwin vizib se ki sa lalwa pu kree enn post ki fer doub anplwa avek fonksion DPP. Se probableman sa vre rezon lalwa la. Transform DPP an enn biblo ki zot pu kapav bypass pu zot bann pseudo-konspiresi, expropriyasion degize, ek lezot magouy dan kad operasion netwayaz-vanzans.
Me DPP res prokirer zeneral nou repiblik, e enn fwa ki sa krim ‘Unexplained wealth’ inn kree li geyn drwa lans pouswit pu sa an paralel ar so alter-ego kree par Bhadain, me kontrerman a DPP-bis li pu kapav al plis lwin dan lepase ki le 31 Desam 2008- limit ki lalwa Badhain inpoz lor lazans ki li pe kree la.

………………………………………………

 

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s