nou lekonomi an pannYer dan Plaine Verte Paul Berenger ti pe dir ki ‘lekonomi an pann’ e ki ‘zis lekip Ptr-MMM kapav remet peyi lor ray’.

Tou sa letan la kisan’na ki pe guverne?
Lekonomi la depi kan li an pann?
Kifer pe nouri lever lindistri transpor si lekonomi an pann?
Kifer inn donn fonksioner ogmantasion (rapor Manraj) si lekonomi an pann?

Depi dernie 17 an se zis Paul Berenger ek Navin Ramgoolam ki ti an sarz peyi. An 1995 enn premie lalians Ptr-MMM ti geyn pouvwar (60-0). Apre sa, 2000-2005, MMM ti avek MSM, e P.Berenger ti asiz lor siez Premie Minis pu 2 an. Depi 2005 ziska zordi N.Ramgoolam finn diriz peyi dan 2 guvernman.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s