Zot pa kone kouma pu akros ar pouvwar. Tulede; ki li Paul, ki li Navin. Zot finn sezi lokazion swadizan-deba lor reform electoral pu koz an aparte an de fwa pu enn total sink her d’tan lor enn evantwel alians MMM-PTR. Malgre tou sa koze la zot finn dakor. Aster Paul pe dir finn ase koze, pa pu rekoz ankor tank pa depoz bill pu reform electoral, ek Deziem Repiblik dan parlman.

Dan sa Deziem Repiblik la Prezidan pa pu kontant li siyn bann lalwa ki parlman inn vote; li pu osi ena bann pouvwar exekitif.  Seki ni Paul ni Navin pa pe dir se kouma pu deziyn sa Prezidan la.
Eski kouma pratike dan bann Repiblik ki respecte demokrasi e kot prezidan ena pouvwar exekitif pu’ena eleksion prezidansiel? Uswa, eski kouma dan bann repiblik banannier Prezidan pu dezinye dapre lintere personel de-trwa leader?

 

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s