Navin Ramgoolam, ek tou seki avek li u siport li, ti’ape dir- konsernan 11 (+3) dimun ki ti mor dan inondasion subit- “pa fer politik ar sa.” Aster nou turv li pe rod tou kalite manier pu kapitaliz lor maler bann dimun ki’nn perdi zot pros uswa tou seki zot ti’ena.

Premie Minis finn invit bann victim inondasion dan Clarisse House pu remet sak fami enn shek Rs300,000 depi Prime Minister’s Relief Fund. Li fer zot vini pu li dir zot ki sa “se enn ti zes himaniter” so guvernman. Alor ki PMRF se larzan ki’nn genye atraver bann don ki li distribiye.

N.Ramgoolam pe dir PTR-PMSD pa pu fer meeting 1 Mei par respe pu sa bann dimun ki’nn mor la. Li dir pa kapav fer tam tam, manz briani, al bor lamer. Abe kisanna anpes li fer meeting la san tam tam, briani, ek bor lamer.

N.Ramgoolam dir bizin ena bann deba lor nide, me dan mem soufl li dir ki lezot p’ena nide. Si to panse zis to nide k’apel nide, ki deba nide ki to rode.

Donc sa lane la PTR-PMSD pa pu fer meeting, zot pu lans plito bann deba nide. Zot dir depi lontan zot ti pe anvi ki fet travay selebre e se seki bann zenn ek bann travayer oule. Eski sa vedir ki lane prosenn le 1 Mei 2014 zot pa pu fer meeting tam tam-briani-bor lamer? Nou get enn kou, me mo pa kwar sa ditou.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s