Mardi 11 Desam dan parlman N.Ramgoolam ti pe reponn enn kestion konsernan so bann voyaz Londr. Li ti’ape reponn sa dan enn ton pran nisa ki ti pe amiz buku bann ki lor ban guvernman.

Fini dans sega dan meeting aster fer klounn dan parlman.

Enn serten moman li ti lans ar lopozision: “Pa Bizin Defann Chagos?……………Zot Pa’nn Fou Nanie!
Mwa kestion ki mo poz mwa se: Navin Ramgoolam limem, ki li’nn fou pou Chagos? Le 23 Mei 2007 Lakour d’Apel Britanik ti rann enn zizman an faver bann Chagosien e kan Olivier Bancoult [pa tro tann li aster] prezidan Group Refizie Chagos ti’ena enn lafoul 1500 Chagosien ki ti’al akeyir li aerport avek paviyon ek banier. Enn evenman ki pa’nn kapav pas sou silans.

Avan sa okenn parti, okenn leader politik ki dan parlman zame pa’nn kas latet ar ni Chagos, ni Olivier Bancoult e ni Group Refizie Chagos. Se apre sa dat la, etan zafer Chagos inn vinn vizib lor lascenn internasional ki Navin Ramgoolam inn mel li ladan. Si li ti pa ti mel ladan ti pu’enn problem: tu dimun ti pu konpran sa kouma enn aveu ki li bien kare ar bann Chagosien.

Donc li pa’nn kapav ‘pa fou nanie‘, li’nn bien oblize al ‘defann Chagos‘ Li’nn al enn-de ku Londr, kan li’nn retourne li’nn rakonte kouma bann Britanik inn resevwar li dan biro [mo sipoze zot resevwar lezot leader amba pie lafous] inn kas ponie d’me ar li [mo sipoze lezot leader zot bez enn klak] e inn tir foto ar li [mo sipoze ar bann lezot leader zot kasiet figir]

Se apre sa bann diskision konfidansiel ant bann Britanik [ki ti telman sympatik ar pwin-de-vi nou Premie Minis] ek Navin Ramgoolam ki enn sel ku tou inn sanze. Bann Brtanik inn fer volte-face e nepli aksepte drwa bann Chagosien pu return kot zot. Moris inn met enn caez kont bann Britanik.
Seki mo kwar mwa se ki se enn caez manti-manti pu bous lizie. Mo panse ki Navin Ramgoolam pa pe ‘defann Chagos‘. Mo panse ki li’nn revann Chagos ek bann Chagosien pu so prop lintere.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s