Nu ti’ena 12 senn televizion, apre inn coz 18 me la anfet nu ena 17. Ladan ena 8 ki consakre a bann program Aziatik.  Bann lezot senn ofer bann program ki sipoze interes tu dimun e pa enn cominote spesifik. Pena okenn senn ki emet bann program Afriken.

Pandan enn lepok ti pe geyn bann program sorti Bukina Faso, Cote d’Ivoire, Mali uswa Niger lor TV5. Bann program pa exacteman parfe teknikman me ti pe geyn zot, mem si pli suvan dan bann drol l’her. Depi de-trwa semenn aster, lor MBC Digital 10 anplas TV5pe geyn France 24. Kumadir pa ase turv mem propagand Televizion Franse kan MBC repas li, bizin anplis get li dan enn version ki repet mem zafer tule enn her d’tan.

Parfwa mo ti’abitie al lor TV5 chek inpe bann deba u lezot size lor l’Afrik e ti’ena mem enn-de seri Malien u Burkinabe ki mo ti pe swiv preske regilierman. Kifer MBC nepli kapav pas sa bann program la, mo pa cone. Antuka bann lezot program [non-Afriken] zot pe geyn li pu pase lor lezot senn. Consernan l’Afrik mo kwar MBC interese pu pas zis bann nuvel lasesres, pirat, manifestasion dan lari, etc.

+Consernan France 24: Lontan mo ti pe swiv sa senn la regilierman. Enn zour mo pe swiv enn reportaz ki zot ti fer pu montre kuma zot bann solda [Larme Franse] pe fer fas ar tu kalite danze an Afghanistan pu protez bann popilasion, pu demokrasi, etc [bann diskur abitwel] e letan mo pe get sa mo pe panse ena enn zafer pa normal.
Mo pe get zot pe kule pe ale ledo inn ron kumadir tang, mo pe kas mo latet ki pa nomal dan sa reportaz la e enn sel ku sa sot dan mo lizie. Zot ledo! Dapre manier pe turv zot ledo anplin etan zot pe kule, li ti kler ki cameraman la pe
dibute.
Kuma bann rezistan [apel zot par lot nom si ou’anvi] kapav tir zis lor bann ki pe kule e zot les seki pe dibute la trankil. Sirtu ki, dapre mwa, de lwin enn kamera  ena inpe mem silouet ki enn lans-roket.
Depi mo’nn get sa ‘reportaz’ mizansenn la, mo nepli ena enn tro bon lopinion  lor France 24.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s