Sa lartik la mo pu fer li pli kurt posib. Blog la pe tro geyn l’oder pwason. Donc, yer lor MBC, mo’nn tann sa nuvel la: l’hamson perdi finn interdi. Pa geyn drwa import, vann, u posed l’hamson perdi. Si turv u an posesion sa dimansion l’hamson la, ou pu bizin pey enn l’amann Rs100,000.

Sa l’hamson la mo’nn deza zwenn ar li zis trwa u kat fwa, dan bann program lapes ant kamwad- pu atrap ti-ruze. Ena enn bann kalite lapes ki zame mo’nn contan. Lapes ansam ar tro buku kamwad, lapes kot pran lapenn prepar labwet, laliyn tusala apre met sa dan kwin, kumans vid dan ver, lapes kot mo kamwad tir pwason enn derier lot alor ki pena enn sel pwason ki  sey gut sa bon zafer ki mo’nn servi li lor enn l’hamson. Me seki mo pli pa contan se lapes ti-ruze ar l’hamson perdi.

Kuma mo’nn dir, zis trwa u kat fwa mo’nn al sa kalite lapes la. A sak fwa ti ena tro buku kamwad. L’hamson perdi li telman tipti ki mwa ki enn vre amater, 0% profesionel, mo capav pran plis ki de z’her d’tan pu atas enn laliyn- Pena tru dan sa l’hamson:  so latet aplati pu vinn pli larz e ou bizin atas ou laliyn enn fason pu ki kan rise li pa travers sa latet la li sorti. Kan mo resi atas laliyn, mo anfil mo labwet. Pu sa, dimansion l’hamson la zenn mwa mwins: mo pa pran plis ki enn her d’tan. Kan mo’nn pare pu lapes, bann lezot kamwad fini lapes enn cargo ti-ruze, fini rant dan butey e pe kumans pran inpe tro nisa. Akoz sa mem zame mo’nn apresie sa lapes la: tu seki mo pa contan reini dan enn sel progam.

Sa pa deranz mwa ki l’hamson perdi inn deklare ilegal, apre tu se tibaba pwason ki atrape ar sa.  Kifer mo pe poste enn lartik lor la alor. Akoz sa l’amann la. Capav mo pe fer erer- mo pa pu capav rapel tu lalwa Moris- me mo bien kwar ena krim pli grav ki sa, ki pini mwin severman.

Advertisements

Feel free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s